نشان اختصاصی شرکت پدیده هنر ترنج که در سال 1394 طراحی مجدد شد